Polityka ochrony danych osobowych Klienta

  1. Dane osobowe Użytkowników strony www.kancelaria2K.pl oraz Klientów usługi HelpMess są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  2. Administratorem danych osobowych jest: :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich tj. współpracujące ze sobą Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko, z siedzibą w Łodzi, ul. Orzeszkowej 27, 91-479 Łódź, NIP: 727 231 78 84 oraz Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak, z siedzibą w Warszawie, ul. Zawiszy 14 lok. 55, 01-167 Warszawa, NIP: 7272307549.
  3. Wszelkie zgłoszenia naruszeń oraz żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wnoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądanie do przenoszenia swoich danych należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.piotrowska@adwokatura.pl oraz katarzyna.effort@adwokatura.pl, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby kancelarii w Łodzi, ul. E. Orzeszkowej 27.
  4. Podanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale konieczne do przesłania Zapytania i uzyskania porady prawnej lub Konsultacji prawnej online, a także każdej innej usługi świadczonej przez :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich. Dane będą przetwarzane wyłacznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych oraz prawo ich usunięcia.
  5. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w Zapytaniu (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z Klientami). Dane Klienta będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. Cookies. Korzystanie ze Strony oraz z usługi HelpMess wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika/Klienta, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji osoby odwiedzającej stronę. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te posłużą także do tworzenia statystyk, które są wykorzystywane do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji.
  7. Stosownie do potrzeb Polityka ochrony Danych Osobowych może ulec zmianie lub uzupełnieniu stosownie do obowiązujących przepisów. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownik/Klient zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie.