Regulamin porad prawnych on-line

§ 1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu w domenie www.kancelaria2k.pl przez Klientów, w szczególności Regulamin dotyczy warunków zawierania i rozwiązywania umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, sposobu i zasad rejestracji Użytkowników, usług świadczonych w trybie HelpMess oraz dostępu do treści zawartych na stronie tegoż Serwisu, a także zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji.
 2. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin oparty jest o art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Administratorem danych przetwarzanych przez Serwis funkcjonujący na domenie www.kancelaria2k.pl jest :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich tj. współpracujące ze sobą Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko, z siedzibą w Łodzi, ul. Orzeszkowej 27, 91-479 Łódź, NIP: 727 231 78 84 oraz Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak, z siedzibą w Warszawie, ul. Zawiszy 14 lok. 55, 01-167 Warszawa, NIP: 7272307549, w oparciu o zawarte ze sobą porozumienie o współpracy przy Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z zachowaniem wszelkich reguł wynikających z ww. Ustawy.
 4. Administrator korzysta z adresów internetowych: piotrowska@adwokatura.pl; katarzyna.effort@adwokatura.pl oraz z adresu pocztowego Kancelaria Adwokacka, ul. Elizy Orzeszkowej 27, 91-479 Łódź. Nr telefonu: 605 090 569 oraz 602 183 812;

§ 2 Pojęcia

 1. Serwis – strona internetowa www.kancelaria2k.pl, na której funkcjonuje usługa sprzedaży porad prawnych HelpMess i innych usług poradnictwa prawnego jako treści cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawach konsumentów i inne treści związane z informacjami dotyczącymi funkcjonowania :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich Piotrowska-Mańko/Effort-Szczepaniak; HelpMess to platforma służąca Klientom do dokonywania zamówień usług prawnych w postaci uzyskiwania porad prawnych, analiz umów, opinii prawnych w trybie online, a także uzyskanie informacji o podmiotach świadczących te usługi.
 2. Administrator – :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich tj. współpracujące ze sobą Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko, z siedzibą w Łodzi, ul. Orzeszkowej 27, 91-479 Łódź, NIP: 727 231 78 84 oraz Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak, z siedzibą w Warszawie, ul. Zawiszy 14 lok. 55, 01-167 Warszawa, NIP: 7272307549.
 3. Adwokat – osoba świadcząca Usługę wchodząca w skład Konsorcjum, posiadająca tytuł zawodowy adwokata w rozumieniu Ustawy prawo o adwokaturze.
 4. Osoba współpracująca – osoba świadcząca usługę poprzez Serwis, w oparciu o umowę zlecenie zawartą pomiędzy :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich Piotrowska-Mańko/Effort-Szczepaniak;
 5. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, która poszukuje usługi świadczonej przez Administratora,
 6. Usługa – wszelkie usługi o charakterze poradnictwa prawnego świadczone przez Adwokatów lub Aplikantów Adwokackich, albo Radców Prawnych lub Aplikantów Radcowskich współpracujących z Administratorem, posiadające odpowiednie kompetencje zawodowe w zakresie świadczonych usług oraz w rozumieniu Ustawy z 26 maja 1982 r. – prawo o adwokaturze oraz Ustawy z 6 lipca 1982 r. o Radcach Prawnych.
 7. Treści cyfrowe – treści, przekazywane Klientom jako porady prawne i inne usługi o charakterze poradnictwa prawnego, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 8. Zapytanie – problem prawny poddawany możliwości rozwiązania przez Adwokata lub osoby współpracującej.
 9. Porada prawna – prosta odpowiedź, konsultacja prawna stanowiąca odpowiedź na Zapytanie postawione przez Klienta, nie wymagające szczegółowego doprecyzowania, stanowiące ogólne przedstawienie możliwości postępowania oraz w miarę możliwości ich skutków.
 10. Konsultacja prawna online – konsultacja online w trybie webinarium lub telefonicznie, odzwierciedlająca zakresem poradę prawną, nie dłuższa niż 20 min.
 11. Usługa dodatkowa – zlecona w ramach indywidualnych ustaleń z Klientem usługa poradnictwa prawnego, której sposób wykonania stanowią odrębne ustalenia pomiędzy Klientem i Adwokatem lub osobę współpracującą, dookreślone w formie odrębnej umowy zlecenia.

§ 3 Płatność za Usługi

 1. W ramach Serwisu oferowane są Usługi płatne. Informacje na temat opłat dotyczących poszczególnych Usług znajdują się w aktualnie obowiązującym cenniku opublikowanym na stronie www.kancelaria2k.pl. W przypadku Usługi dodatkowej usługa zawsze jest wykonywana poza cennikiem w drodze indywidualnych ustaleń.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności jest Blue Media SA Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.
 3. Płatność odbywa się za pośrednictwem:
  a) systemu szybkich płatności Pay-By-Link i Blik;
  b) za pośrednictwem płatności poprzez karty płatnicze: Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  platnosc
 4. Opłata uznawana jest przez Administratora za uiszczoną z chwilą uwidocznienia jej na koncie Administratora. Z ewidencji płatności wynika w sposób jasny, jakiej Usługi dotyczyła.
 5. W przypadku płatności kartą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 6. W przypadku konieczności zwrotu płatności Administrator dokonuje go przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, przy czym forma zwrotu nie może wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami po stronie Administratora.

§ 4 Zakres odpowiedzialności

 1. Administrator/Adwokat odpowiada za udzielane przez siebie porady prawne w sposób zgodny z Ustawą – Prawo o adwokaturze. To samo dotyczy osób współpracujących z Adwokatem w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu HeplMess. Osoby współpracujące z Adwokatem są z nim związane wyłącznie umowami cywilno-prawnymi;
 2. Wszystkie podmioty świadczące Usługi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od OC za błędy mogące wystąpić w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi; Adwokat będący Administratorem ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie i skontrolowanie uprawnień osób współpracujących w tym zakresie.
 3. Wszystkie podmioty świadczące Usługi są obowiązane do zachowania należytej staranności, profesjonalnego postępowania, rzetelności oraz zachowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów korporacyjnych tj. Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu i Kodeks Etyki Radcy Prawnego.
 4. Administrator/Adwokat w ramach Usług świadczonych przez osoby współpracujące nie gwarantuje dokładności, kompletności i aktualności konsultacji udzielanych za pośrednictwem Serwisu, a także nie udziela żadnych innych gwarancji, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie.
 5. W zakresie, w jakim Usługi porad prawnych udzielane są przez osoby Współpracujące, Administrator/Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za treść porad udzielanych Klientom przez osoby współpracujące, w tym w szczególności za szkody i niekorzystne rozstrzygnięcia powstałe przy udzielaniu tychże porad i powstałe przy stosowaniu się Klienta do porad i zaleceń udzielanych przez te podmioty.
 6. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
  a) niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych wynikających z istoty świadczenia Usługi, koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Administrator dysponuje;
  b) braku możliwości korzystania z Serwisu wynikającego z przyczyn od Administratora niezależnych;
  c) awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania po stronie Użytkownika;
  d) niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Klienta;
  e) krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu;
  f) oznaczenia wiadomości od Administratora do Użytkownika lub od Użytkownika do Administratora jako Spam.

§ 5 Zakres

Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu HelpMess obejmuje w szczególności:

 1. Udzielaniu przez Adwokata lub osobę współpracującą krótkich porad prawnych w systemie pytanie-odpowiedź do 500 znaków w ciągu 24 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz weekendów (sobota-niedziela).
 2. Opiniowaniu stanów faktycznych poprzez odpowiedzi na pytania szczegółowe dotyczące konkretnych rozwiązań;
 3. Opiniowanie w zakresie prawnych aspektów przedstawionych do analizy dokumentów, stanowiących w szczególności umowy, w ramach Usługi Dodatkowej;
 4. Sprzedaż wzorów umów obejmujących elementy przedmiotowo i podmiotowo istotne ze względu na dotrzymanie przepisów dotyczących umów, w szczególności umów z zakresu prawa własności intelektualnej, umów w obrocie nieruchomości, umów o dzieło, umów zlecenia usług i innych umów w obrocie cywilno-prawnym.

§ 6 Sposób uzyskiwania usługi w systemie HelpMess

 1. Administrator w ramach umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną przewiduje następujące kroki świadczenia usługi:
  a) Zainicjowanie kontaktu z seriwsem HelpMess poprzez kliknięcie na przycisk HelpMess dostępny na stronie www.kancelaria2k.pl;
  b) Rozpoczęcie procedury pozyskiwania informacji od Klienta niezbędnych do rzetelnego świadczenia usługi;
  c) Udzielenie automatycznej, kompletnej informacji o sposobie zapoznania się z Regulaminem funkcjonowania Serwisu oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych oraz wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych w celu realizacji Usługi i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych w formie przewidzianej przez Serwis;
  d) Udzielenie automatycznej informacji o sposobie płatności, będącego warunkiem wykonania Usługi, przewidywanym czasie oczekiwania na odpowiedź lub uzyskania konsultacji prawnej online;
  e) Uzyskanie zamówionej usługi z katalogu usług tj. uzyskanie porady prawnej za pomocą Serwisu w najbliższym możliwym dyżurze online, nie później niż w ciągu 24 h od dokonania płatności przez Klienta (w okres ten nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz weekendów) albo uzyskanie porady prawnej lub konsultacji online przez Adwokata lub osobę współpracującą.
 2. Porady prawne i konsultacje prawne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach między 15-18, przy czym jednorazowa konsultacja online nie przekracza czasu 20 minut;
 3. Usługi dodatkowe świadczone są na zamówienie, wybrane spośród usług Serwisu. Sposób ich świadczenia pozostaje zależne od woli Klienta, bądź za pomocą komunikacji elektronicznej lub osobiście przez adwokatów :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich Piotrowska-Mańko/Effort-Szczepaniak;

§ 7 Prawo Odstąpienia Od Umowy

 1. Na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta – klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Art. 38 pkt 13 „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: […] o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”
 3. Klient może odstąpić od umowy do chwili zaksięgowania płatności, za konkretna usługę, co potwierdza akcpetując Regulamin. Po dokonaniu akceptacji regulaminu i płatności Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia zwrotu płatności Administrator dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, przy czym forma zwrotu nie może wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

§ 8 Naruszenie Regulaminu

 1. Administrator ma prawo do natychmiastowego pozbawienia Klienta możliwości korzystania z Serwisu w następujących przepadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz reguł obyczajowych przyjętych w stosunkach zarówno gospodarczych, jak i powszechnie uznanych, w szczególności przy używaniu wulgaryzmów i określeń obraźliwych wobec Administratora lub osoby współpracującą.
 2. W przypadku zaprzestania możliwości korzystania z Serwisu z przyczyn wskazanych w ust. 1 Administrator zachowuje prawo do zachowania uiszczonej opłaty.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, następuje to poprzez umieszczenie nowej treści na stronie Serwisu.
 3. Usługi zlecone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą według jego dotychczasowego brzmienia.
 4. Klient korzystając z Serwisu, przechodząc automatyczną procedurę korzystania z Serwisu, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania usług elektronicznych związanych ze stroną internetową w domenie www.kancelaria2k.pl.
 6. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 1 Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu w domenie www.kancelaria2k.pl przez Klientów, w szczególności Regulamin dotyczy warunków zawierania i rozwiązywania umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, sposobu i zasad rejestracji Użytkowników, usług świadczonych w trybie HelpMess oraz dostępu do treści zawartych na stronie tegoż Serwisu, a także zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji.
 2. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin oparty jest o art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Administratorem danych przetwarzanych przez Serwis funkcjonujący na domenie www.kancelaria2k.pl jest :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich tj. współpracujące ze sobą Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko, z siedzibą w Łodzi, ul. Orzeszkowej 27, 91-479 Łódź, NIP: 727 231 78 84 oraz Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak, z siedzibą w Warszawie, ul. Zawiszy 14 lok. 55, 01-167 Warszawa, NIP: 7272307549, w oparciu o zawarte ze sobą porozumienie o współpracy przy Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z zachowaniem wszelkich reguł wynikających z ww. Ustawy.
 4. Administrator korzysta z adresów internetowych: piotrowska@adwokatura.pl; katarzyna.effort@adwokatura.pl oraz z adresu pocztowego Kancelaria Adwokacka, ul. Elizy Orzeszkowej 27, 91-479 Łódź. Nr telefonu: 605 090 569 oraz 602 183 812;

§ 2 Pojęcia

 1. Serwis – strona internetowa www.kancelaria2k.pl, na której funkcjonuje usługa sprzedaży porad prawnych HelpMess i innych usług poradnictwa prawnego jako treści cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawach konsumentów i inne treści związane z informacjami dotyczącymi funkcjonowania :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich Piotrowska-Mańko/Effort-Szczepaniak; HelpMess to platforma służąca Klientom do dokonywania zamówień usług prawnych w postaci uzyskiwania porad prawnych, analiz umów, opinii prawnych w trybie online, a także uzyskanie informacji o podmiotach świadczących te usługi.
 2. Administrator – :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich tj. współpracujące ze sobą Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko, z siedzibą w Łodzi, ul. Orzeszkowej 27, 91-479 Łódź, NIP: 727 231 78 84 oraz Kancelaria Adwokacka adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak, z siedzibą w Warszawie, ul. Zawiszy 14 lok. 55, 01-167 Warszawa, NIP: 7272307549.
 3. Adwokat – osoba świadcząca Usługę wchodząca w skład Konsorcjum, posiadająca tytuł zawodowy adwokata w rozumieniu Ustawy prawo o adwokaturze.
 4. Osoba współpracująca – osoba świadcząca usługę poprzez Serwis, w oparciu o umowę zlecenie zawartą pomiędzy :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich Piotrowska-Mańko/Effort-Szczepaniak;
 5. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, która poszukuje usługi świadczonej przez Administratora,
 6. Usługa – wszelkie usługi o charakterze poradnictwa prawnego świadczone przez Adwokatów lub Aplikantów Adwokackich, albo Radców Prawnych lub Aplikantów Radcowskich współpracujących z Administratorem, posiadające odpowiednie kompetencje zawodowe w zakresie świadczonych usług oraz w rozumieniu Ustawy z 26 maja 1982 r. – prawo o adwokaturze oraz Ustawy z 6 lipca 1982 r. o Radcach Prawnych.
 7. Treści cyfrowe – treści, przekazywane Klientom jako porady prawne i inne usługi o charakterze poradnictwa prawnego, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 8. Zapytanie – problem prawny poddawany możliwości rozwiązania przez Adwokata lub osoby współpracującej.
 9. Porada prawna – prosta odpowiedź, konsultacja prawna stanowiąca odpowiedź na Zapytanie postawione przez Klienta, nie wymagające szczegółowego doprecyzowania, stanowiące ogólne przedstawienie możliwości postępowania oraz w miarę możliwości ich skutków.
 10. Konsultacja prawna online – konsultacja online w trybie webinarium lub telefonicznie, odzwierciedlająca zakresem poradę prawną, nie dłuższa niż 20 min.
 11. Usługa dodatkowa – zlecona w ramach indywidualnych ustaleń z Klientem usługa poradnictwa prawnego, której sposób wykonania stanowią odrębne ustalenia pomiędzy Klientem i Adwokatem lub osobę współpracującą, dookreślone w formie odrębnej umowy zlecenia.

§ 3 Płatność za Usługi

 1. W ramach Serwisu oferowane są Usługi płatne. Informacje na temat opłat dotyczących poszczególnych Usług znajdują się w aktualnie obowiązującym cenniku opublikowanym na stronie www.kancelaria2k.pl. W przypadku Usługi dodatkowej usługa zawsze jest wykonywana poza cennikiem w drodze indywidualnych ustaleń.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności jest Blue Media SA Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.
 3. Płatność odbywa się za pośrednictwem:
  a) systemu szybkich płatności Pay-By-Link i Blik;
  b) za pośrednictwem płatności poprzez karty płatnicze: Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  platnosc
 4. Opłata uznawana jest przez Administratora za uiszczoną z chwilą uwidocznienia jej na koncie Administratora. Z ewidencji płatności wynika w sposób jasny, jakiej Usługi dotyczyła.
 5. W przypadku płatności kartą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 6. W przypadku konieczności zwrotu płatności Administrator dokonuje go przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, przy czym forma zwrotu nie może wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami po stronie Administratora.

§ 4 Zakres odpowiedzialności

 1. Administrator/Adwokat odpowiada za udzielane przez siebie porady prawne w sposób zgodny z Ustawą – Prawo o adwokaturze. To samo dotyczy osób współpracujących z Adwokatem w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu HeplMess. Osoby współpracujące z Adwokatem są z nim związane wyłącznie umowami cywilno-prawnymi;
 2. Wszystkie podmioty świadczące Usługi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od OC za błędy mogące wystąpić w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi; Adwokat będący Administratorem ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie i skontrolowanie uprawnień osób współpracujących w tym zakresie.
 3. Wszystkie podmioty świadczące Usługi są obowiązane do zachowania należytej staranności, profesjonalnego postępowania, rzetelności oraz zachowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów korporacyjnych tj. Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu i Kodeks Etyki Radcy Prawnego.
 4. Administrator/Adwokat w ramach Usług świadczonych przez osoby współpracujące nie gwarantuje dokładności, kompletności i aktualności konsultacji udzielanych za pośrednictwem Serwisu, a także nie udziela żadnych innych gwarancji, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszej Umowie.
 5. W zakresie, w jakim Usługi porad prawnych udzielane są przez osoby Współpracujące, Administrator/Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za treść porad udzielanych Klientom przez osoby współpracujące, w tym w szczególności za szkody i niekorzystne rozstrzygnięcia powstałe przy udzielaniu tychże porad i powstałe przy stosowaniu się Klienta do porad i zaleceń udzielanych przez te podmioty.
 6. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
  a) niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych wynikających z istoty świadczenia Usługi, koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Administrator dysponuje;
  b) braku możliwości korzystania z Serwisu wynikającego z przyczyn od Administratora niezależnych;
  c) awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania po stronie Użytkownika;
  d) niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Klienta;
  e) krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu;
  f) oznaczenia wiadomości od Administratora do Użytkownika lub od Użytkownika do Administratora jako Spam.

§ 5 Zakres

Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu HelpMess obejmuje w szczególności:

 1. Udzielaniu przez Adwokata lub osobę współpracującą krótkich porad prawnych w systemie pytanie-odpowiedź do 500 znaków w ciągu 24 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz weekendów (sobota-niedziela).
 2. Opiniowaniu stanów faktycznych poprzez odpowiedzi na pytania szczegółowe dotyczące konkretnych rozwiązań;
 3. Opiniowanie w zakresie prawnych aspektów przedstawionych do analizy dokumentów, stanowiących w szczególności umowy, w ramach Usługi Dodatkowej;
 4. Sprzedaż wzorów umów obejmujących elementy przedmiotowo i podmiotowo istotne ze względu na dotrzymanie przepisów dotyczących umów, w szczególności umów z zakresu prawa własności intelektualnej, umów w obrocie nieruchomości, umów o dzieło, umów zlecenia usług i innych umów w obrocie cywilno-prawnym.

§ 6 Sposób uzyskiwania usługi w systemie HelpMess

 1. Administrator w ramach umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną przewiduje następujące kroki świadczenia usługi:
  a) Zainicjowanie kontaktu z seriwsem HelpMess poprzez kliknięcie na przycisk HelpMess dostępny na stronie www.kancelaria2k.pl;
  b) Rozpoczęcie procedury pozyskiwania informacji od Klienta niezbędnych do rzetelnego świadczenia usługi;
  c) Udzielenie automatycznej, kompletnej informacji o sposobie zapoznania się z Regulaminem funkcjonowania Serwisu oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych oraz wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych w celu realizacji Usługi i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych w formie przewidzianej przez Serwis;
  d) Udzielenie automatycznej informacji o sposobie płatności, będącego warunkiem wykonania Usługi, przewidywanym czasie oczekiwania na odpowiedź lub uzyskania konsultacji prawnej online;
  e) Uzyskanie zamówionej usługi z katalogu usług tj. uzyskanie porady prawnej za pomocą Serwisu w najbliższym możliwym dyżurze online, nie później niż w ciągu 24 h od dokonania płatności przez Klienta (w okres ten nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz weekendów) albo uzyskanie porady prawnej lub konsultacji online przez Adwokata lub osobę współpracującą.
 2. Porady prawne i konsultacje prawne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach między 15-18, przy czym jednorazowa konsultacja online nie przekracza czasu 20 minut;
 3. Usługi dodatkowe świadczone są na zamówienie, wybrane spośród usług Serwisu. Sposób ich świadczenia pozostaje zależne od woli Klienta, bądź za pomocą komunikacji elektronicznej lub osobiście przez adwokatów :2K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich Piotrowska-Mańko/Effort-Szczepaniak;

§ 7 Prawo Odstąpienia Od Umowy

 1. Na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta – klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Art. 38 pkt 13 „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: […] o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”
 3. Klient może odstąpić od umowy do chwili zaksięgowania płatności, za konkretna usługę, co potwierdza akcpetując Regulamin. Po dokonaniu akceptacji regulaminu i płatności Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia zwrotu płatności Administrator dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, przy czym forma zwrotu nie może wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

§ 8 Naruszenie Regulaminu

 1. Administrator ma prawo do natychmiastowego pozbawienia Klienta możliwości korzystania z Serwisu w następujących przepadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz reguł obyczajowych przyjętych w stosunkach zarówno gospodarczych, jak i powszechnie uznanych, w szczególności przy używaniu wulgaryzmów i określeń obraźliwych wobec Administratora lub osoby współpracującą.
 2. W przypadku zaprzestania możliwości korzystania z Serwisu z przyczyn wskazanych w ust. 1 Administrator zachowuje prawo do zachowania uiszczonej opłaty.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, następuje to poprzez umieszczenie nowej treści na stronie Serwisu.
 3. Usługi zlecone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą według jego dotychczasowego brzmienia.
 4. Klient korzystając z Serwisu, przechodząc automatyczną procedurę korzystania z Serwisu, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania usług elektronicznych związanych ze stroną internetową w domenie www.kancelaria2k.pl.
 6. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

[/av_textblock]